Co-processing คืออะไรและมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

การแปรรูปร่วมเป็นทางเลือกที่ทำกำไรและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการกำจัดของเสียอุตสาหกรรมขั้นสุดท้าย

เสียยาง

การสร้างขยะมูลฝอยอย่างเข้มข้นเป็นหนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและจำนวนประชากร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทำให้มีขยะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากและทรัพยากรธรรมชาติก็ขาดแคลนมากขึ้นเรื่อยๆ

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์จำนวนมากถูกทิ้งแม้กระทั่งก่อนหมดอายุการใช้งาน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มปริมาณขยะมูลฝอยที่มีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งรัฐบาลต้องจัดการ นอกจากนี้ การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่รวดเร็วและต่อเนื่องของภาคส่วนต่างๆ ยังก่อให้เกิดขยะจำนวนมากในบราซิลและในโลกอีกด้วย

ในขณะเดียวกัน การออกกฎหมายที่เข้มงวดขึ้น เช่น นโยบายขยะมูลฝอยแห่งชาติ (PNRS) ได้นำบริษัทต่างๆ มารับผิดชอบต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานของตน ความรับผิดชอบดังกล่าวรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

ดังนั้น ในมุมมองของการเติบโตของประชากรอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาอย่างรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องแสวงหาแนวทางแก้ไขและนวัตกรรมสำหรับการจัดการที่เหมาะสมและปลายทางสุดท้ายของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ทางเลือกในการนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมอื่นๆ อาจเป็นไปได้ที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถลดค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้

ในบริบทนี้ เทคนิคและกลยุทธ์ต่าง ๆ ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยปัญหาการสร้างและการสะสมของเสีย การประมวลผลร่วมกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและมีคุณค่า ทั้งจากมุมมองทางเศรษฐกิจ ตลอดจนจากมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

ก่อนดำเนินการในหัวข้อนี้ ควรพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ร้ายแรงที่เกิดจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ด้วย แม้ว่าวัสดุจะมีความสำคัญต่อเมืองต่างๆ ก็ตาม คาดว่าเนื่องจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างเข้มข้นในกระบวนการนี้ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จึงมีสัดส่วนประมาณ 5% ของการปล่อย CO2 ทั่วโลก (ดูบทความ "กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เกิดขึ้นได้อย่างไรและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร" ) .

ดังนั้นแนวปฏิบัติในการแปรรูปขยะในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์จึงเป็นทางเลือกที่แท้จริงสำหรับความต้องการปลายทางสุดท้ายที่เพียงพอต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับของเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากจะเป็นการแสดงถึงกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์แล้ว

แต่คุณอาจสงสัยว่า... Co-processing คืออะไร?

การประมวลผลร่วมคืออะไร?

คำว่า "การแปรรูปร่วม" กำหนดการรวมของสองกระบวนการ: การเผาขยะอุตสาหกรรมที่เป็นของแข็งซึ่งจะถูกกำจัดในหลุมฝังกลบและการผลิตสิ่งของที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นกรณีของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์

ตามมติสภาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Conama) ฉบับที่ 264/1999 ซึ่งกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์เฉพาะสำหรับการแปรรูปร่วม การแปรรูปร่วมของเสียในเตาเผาปูนซีเมนต์ถือเป็นเทคนิคการใช้ของแข็งในอุตสาหกรรม ของเสียจากการแปรรูปเหล่านี้ ในการเปลี่ยนวัตถุดิบและ/หรือเชื้อเพลิงบางส่วนในระบบเตาปูนเม็ด (อ่านเพิ่มเติมใน "ปูนเม็ด: รู้ว่ามันคืออะไร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคืออะไร และทางเลือกอื่น")

โดยสังเขป อาจกล่าวได้ว่าการแปรรูปร่วมเป็นกระบวนการทำลายของเสียในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้อุณหภูมิสูงในการผลิต เป็นเทคโนโลยีการเผาขยะจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในเตาเผาที่เปลี่ยนดินเหนียวและหินปูนให้เป็นปูนเม็ด

เทคนิคนี้สามารถช่วยรักษาโลกและทรัพยากรธรรมชาติได้ เนื่องจากจะใช้แทนวัตถุดิบและเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิมที่จำเป็นสำหรับการผลิตซีเมนต์เป็นหลัก จึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เพียงพอสำหรับของเสียอันตราย

ในบางกรณี คำว่าการเผาร่วมสามารถใช้ในการอ้างอิงถึงเทคนิคนี้ เมื่อของเสียถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำหน้าที่เป็นเชื้อเพลิงทดแทนและการเผาไหม้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพลังงานเพียงอย่างเดียว เมื่อใช้สารตกค้างเป็นแหล่งความร้อนและเป็นวัตถุดิบ และสามารถรวมเข้ากับปูนเม็ดได้ คำที่เหมาะสมที่สุดคือการแปรรูปร่วม

เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความหมายของการประมวลผลร่วม การทำงาน และความสำคัญของมัน จึงจำเป็นต้องชี้แจงแนวคิดและคำจำกัดความของคำว่า 'ขยะ' ที่กล่าวถึงข้างต้น

กฎหมายฉบับที่ 12,305/10 กำหนดนโยบายขยะมูลฝอยแห่งชาติ (PNRS) ซึ่งแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับขยะมูลฝอยทั้งหมด (วัสดุที่สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้) ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ฯลฯ , และสำหรับการจัดการกับหางแร่ (สิ่งของที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้) ส่งเสริมการกำจัดอย่างถูกต้อง ร่วมกันโดยการบูรณาการและกำหนดความรับผิดชอบต่อรัฐบาล ความคิดริเริ่มของเอกชน และพลเมือง

Tailings เป็นขยะมูลฝอยชนิดหนึ่ง (รู้ความแตกต่างระหว่างขยะและของเสีย) ตามนโยบายขยะมูลฝอยแห่งชาติ (PNRS) เมื่อความเป็นไปได้ทั้งหมดในการนำกลับมาใช้ใหม่หรือการรีไซเคิลหมดลงแล้ว และไม่มีวิธีแก้ไขขั้นสุดท้ายสำหรับรายการหรือส่วนหนึ่งของสิ่งนั้น มันเป็นของเสีย และความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวคือส่งต่อวัสดุเหล่านี้ เพื่อการกำจัดขั้นสุดท้ายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในแต่ละกรณี (การฝังกลบที่ได้รับอนุญาต การเผาหรือการแปรรูปร่วม)

ในบริบทนี้ เทคนิคการแปรรูปร่วมกลายเป็นวิธีแก้ปัญหาขั้นสุดท้ายสำหรับการกำจัดของเสียประเภทต่างๆ โดยนำเสนอปลายทางที่มีประโยชน์และเพียงพอสำหรับวัสดุเหล่านี้เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับการรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ ในบางกรณี เมื่อสภาวะตลาดไม่เอื้ออำนวยต่อการรีไซเคิลและการนำขยะมูลฝอยบางชนิดกลับมาใช้ใหม่ ขยะเหล่านั้นก็สามารถส่งไปยังกระบวนการแปรรูปร่วมได้ (เช่น ในกรณีของยางรถยนต์)

สุดท้าย แม้ว่ากระบวนการแปรรูปร่วมอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยังมีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับการฝังกลบและการเผาทิ้ง

มันเกิดขึ้นได้อย่างไรในบราซิล

การเกิดขึ้นของการแปรรูปร่วมในบราซิลเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวิกฤตน้ำมันโลก เพื่อตอบสนองต่อวิกฤตที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยของบราซิลในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ได้ทดลองกลยุทธ์หลายอย่าง ซึ่งรวมถึงเทคนิคการแปรรูปร่วม ดังนั้นจึงเป็นวิธีหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ซึ่งช่วยให้มีต้นทุนพลังงานที่ต่ำลง

ในบริบทนี้ การแปรรูปขยะร่วมกันเริ่มขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ในโรงงานปูนซีเมนต์แห่งกันตากาโล ในรัฐรีโอเดจาเนโร ตั้งแต่นั้นมา เทคโนโลยีนี้ก็ได้ถูกนำมาใช้โดยสอดคล้องกับกฎหมายจากหน่วยงานควบคุมสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานด้านสุขภาพ

การแปรรูปขยะอุตสาหกรรมร่วมกันในเตาเผาปูนเม็ดจึงเป็นแนวปฏิบัติที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงวิกฤตการเงินและกำลังถูกมองว่าเป็นการประสานงานระหว่างอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์กับอุตสาหกรรมที่สร้างของเสียโดยมีบริบทมากขึ้นใน ทรงกลมของสิ่งแวดล้อมและน้อยกว่าในด้านพลังงาน/การเงิน

ดังนั้นจึงพิจารณาโดยเครื่องกำเนิดของเสียโดยได้รับอนุมัติจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมว่าเป็นทางออกที่สมเหตุสมผลสำหรับปลายทางสุดท้ายของของเสียที่เหมาะสม

กฎหมายพูดว่าอย่างไร?

ในแง่กฎหมาย ข้อบังคับหลักของรัฐบาลกลางสำหรับการควบคุมการปล่อยมลพิษจากเตาเผาซีเมนต์คือ Conama Resolution No. 264 ของวันที่ 26 สิงหาคม 1999 ซึ่งกำหนดขั้นตอนและเกณฑ์การประมวลผลร่วมเฉพาะ และ Conama Resolution No. 316 ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์สำหรับการทำงานของระบบบำบัดความร้อนของเสีย

ตามมติของ Conama No. 316/2002 การประมวลผลร่วมของกากอุตสาหกรรมคือการนำวัสดุหรือสารกลับมาใช้ใหม่ซึ่งไร้ประโยชน์หรือไม่อยู่ภายใต้การใช้ทางเศรษฐกิจอื่น ๆ อันเป็นผลมาจากกิจกรรมทางอุตสาหกรรม ในเมือง เกษตรกรรม ฯลฯ ในการอบชุบด้วยความร้อน กระบวนการที่มีการดำเนินการที่อุณหภูมิสูงกว่า 800 องศาเซลเซียส

Conama Resolution No. 264/1999 จัดเตรียมกระบวนการทั้งหมดสำหรับการออกใบอนุญาตของเตาเผาปูนเม็ดสำหรับกิจกรรมการแปรรูปร่วมกับของเสียตลอดจนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยขั้นตอนและข้อกำหนดทั้งหมดสำหรับกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์เพื่อให้เหมาะสมกับกิจกรรมการแปรรูปร่วม

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกประการหนึ่งสำหรับการปฏิบัติในกระบวนการผลิตร่วมคือ Conama Resolution No. 258 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2542 ซึ่งกำหนดให้มีการจัดการยางล้ออย่างเหมาะสม และกำหนดความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้นำเข้าวัสดุเหล่านี้ ตลอดจนผู้จัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีก นักปฏิรูปและผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเพื่อรวบรวมและให้ปลายทางที่ถูกต้อง

สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่าสภาสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Conama) แนะนำว่าสำหรับการเผาไหม้ของเสียในเตาเผาปูนเม็ด โรงงานปูนซีเมนต์ต้องมีเงื่อนไขทางเทคนิคและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่กำหนด ในแง่นี้ จะต้องมี: สายการผลิตที่ทันสมัย ​​กระบวนการผลิตที่มีเสถียรภาพ ได้รับการควบคุมและปรับให้เหมาะสม อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับกักเก็บอนุภาคและก๊าซล้างที่เกิดจากการเผาไหม้ และหัวเตาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ

สารตกค้างและสารคัดหลั่งใดบ้างที่สามารถแปรรูปร่วมกันได้?

กฎหมายของบราซิล (Conama Resolution nº 264/1999) กำหนดสารตกค้างสองประเภทที่สามารถแปรรูปร่วมกันได้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม: สารตกค้างที่สามารถทดแทนวัตถุดิบได้บางส่วน หากมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน และของเสียที่มีพลังงานสูงที่สามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้

โดยทั่วไปแล้ว ทั้งสองคลาสจะได้รับการบำบัดในเตาเผาแบบเม็ด เนื่องจากลักษณะของกระบวนการ เช่น ระยะเวลาที่ยาวนานและอุณหภูมิสูงถึง ซึ่งรับประกันการทำลายของสารตกค้าง และยอมให้โลหะหนักบางชนิดถูกรวมเข้าในโครงสร้างปูนเม็ด โดยไม่ถูกปล่อยออกมา สู่บรรยากาศ

ใช้วัสดุที่เลือกก่อนหน้านี้ซึ่งไม่สามารถรีไซเคิลได้ (ปฏิเสธ) หรือวัสดุที่ไม่อยู่ภายใต้การใช้งานทางเศรษฐกิจอื่น ๆ และมีค่าความร้อนสูงและต้องกำจัดให้หมด

ตามที่บริษัทระดับประเทศบางแห่งกล่าว ในกระบวนการนี้ ไม่มีการสร้างของเหลวหรือของเสียที่เป็นของแข็ง เนื่องจากเถ้าที่ก่อนหน้านี้จะถูกส่งไปยังหลุมฝังกลบถูกรวมเข้ากับปูนเม็ดโดยไม่เปลี่ยนลำดับความสำคัญ

ดังนั้นวัสดุหลายชนิดจึงสามารถแปรรูปร่วมกันได้ เช่น ยางรถยนต์ จารบี เศษเหล็ก น้ำมันใช้แล้ว เรซิน กาว พลาสติก สี ขี้เลื่อย เศษพืช ดินปนเปื้อน ไม้ปนเปื้อน และกากตะกอนจากโรงบำบัดน้ำเสีย ไม่อนุญาตให้ใช้โรงพยาบาล สารกัมมันตภาพรังสี วัสดุภายในประเทศ สารกัดกร่อน วัตถุระเบิด และยาฆ่าแมลง

ปัจจุบัน สารตกค้างหลักที่ใช้ในบราซิลสำหรับการแปรรูปร่วมคือยางเสีย ความคิดริเริ่มประเภทนี้บรรเทาทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข นักวิจัย Miguel Afonso Sellitto, Nelson Kadel Jr., Miriam Borchardt, Giancarlo Medeiros Pereira และ Jeferson Domingues จาก Unisinos ตีพิมพ์บทความในนิตยสาร Ambiente & Sociedade โดยเฉพาะเกี่ยวกับยางรถยนต์และแกลบ วัสดุในการผลิตปูนซีเมนต์

ข้อดีของการประมวลผลร่วม

มีข้อดีหลายประการในการใช้กระบวนการประมวลผลร่วม เช่น:

  • ทำให้มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง เนื่องจากมีการนำของเสียจากส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ มาใช้เป็นเชื้อเพลิงและ/หรือวัตถุดิบ แทนที่เชื้อเพลิงทั่วไปที่จำเป็น ดังนั้น ในกระบวนการนี้ เป็นไปได้ที่จะทำกำไรจากสิ่งตกค้างและของเสียที่จะถูกทิ้งในหลุมฝังกลบ
  • เสนอปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับของเสียอันตรายซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย มันกลายเป็นทางออกที่ชัดเจนสำหรับของเสียบางส่วน เนื่องจากในกระบวนการจะถูกทำลายอย่างสมบูรณ์และ/หรือรวมเป็นวัตถุดิบในการผลิตซีเมนต์ โดยไม่ทำให้เกิดตะกรันและ/หรือเถ้า
  • ด้วยการกำจัดของเสียทั้งหมด จึงไม่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นวัสดุเหล่านี้จึงไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเช่นเดียวกับเมื่อทิ้งในที่ที่ไม่เหมาะสม
  • การใช้พลังงานความร้อนของของเสีย (การทำลายด้วยความร้อน) เพื่อสร้างพลังงานความร้อน
  • ไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มเติมในเตาเผาปูนเม็ด เนื่องจากเหมาะสำหรับขยะแปรรูปร่วม ดังนั้นอุปกรณ์ควบคุมการปล่อยมลพิษในบรรยากาศของเตาปูนเม็ดจึงเหมาะสำหรับการควบคุมการปล่อยเมื่อขยะมูลฝอยถูกแปรรูปร่วม
  • ลดการปล่อยอนุภาค SOx และ NOx สู่บรรยากาศ นอกจากนี้ แน่นอน เพื่อลดแรงกดดันต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้
  • แม้ว่าปลายทางในหลุมฝังกลบเฉพาะทางจะเป็นทางเลือกที่ยอมรับได้ตามกฎหมาย ปลายทางสำหรับการประมวลผลร่วมเป็นปลายทางที่มีเกียรติ การแปรรูปร่วมทำให้การกำจัดขยะมูลฝอยในหลุมฝังกลบลดลง ส่งผลให้อายุการใช้งานของหลุมฝังกลบเพิ่มขึ้น

ด้วยข้อได้เปรียบเหล่านี้ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการใช้ของเสียในกิจกรรมอื่น ๆ นั้นเป็นจุดหมายปลายทางที่มีประโยชน์และชาญฉลาดกว่าอย่างไม่ต้องสงสัย

ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การแปรรูปร่วมอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของคนงานและสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการก่อตัวและการปล่อยอนุภาคมลพิษ การระเหยของโลหะหนัก และความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการขนส่งของเสียอันตรายจากแหล่งกำเนิดไปยัง อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ที่พวกเขาจะถูกเผา

การพิจารณาก่อนการบำบัดและการเลือกของเสียที่ไม่น่าพอใจอาจส่งผลให้เกิดการปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งประกอบด้วยไดออกซินและฟูแรน ซึ่งเป็นผลมาจากการมีพลาสติกที่มีคลอรีน (PVC) และโลหะหนัก

การศึกษาแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ของการปนเปื้อนของซีเมนต์ในประเทศหรือที่นำเข้าจากเส้นทางการผลิต ซึ่งมักไม่ทราบ โดยที่เชื้อเพลิงทางเลือก เช่น เศษยางรถยนต์ อาจเป็นแหล่งที่มาของการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและของซีเมนต์ที่ผลิตอย่างถาวรโดยไม่ได้เปิดเผย

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งในการแปรรูปยางล้อคือการมีกำมะถันในโครงสร้างยาง นอกจากนี้ ในบางกรณี เมื่อกำมะถันที่ใช้ในยางรถยนต์มาจากแร่ซัลไฟด์ อาจเกิดการปนเปื้อนสารหนูได้ ซึ่งจะระเหยไปที่อุณหภูมิเตาหลอม ทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมร้ายแรง ดังนั้น เมื่อยางถูกแปรรูปร่วม จึงต้องมีการจำกัดแหล่งที่มาของกำมะถัน

ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งในการใช้ยางล้อเป็นของเสียในกระบวนการผลิตร่วมเกิดขึ้นเมื่อการนำเข้ายางรถยนต์ใช้แล้วเพิ่มขึ้น ปริมาณของเสียในประเทศเพิ่มขึ้น และเพิ่มโอกาสเสี่ยง

นอกจากนี้ ด้วยการใช้ของเสียประเภทต่างๆ ทดแทนเชื้อเพลิงและวัตถุดิบ ความเป็นไปได้ของการผสมหรือส่วนผสมของเชื้อเพลิงเหล่านี้เรียกว่า ผสม. ดังนั้น องค์ประกอบของการปล่อยก๊าซและฝุ่นสู่ชั้นบรรยากาศจึงมีความหลากหลาย เช่นเดียวกับประเภทของสารปนเปื้อนที่สามารถคงอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่ขายได้ตามการวิจัย

ในระหว่างการ "ผสม" เงื่อนไขด้านความปลอดภัยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง มิฉะนั้น พนักงานอาจดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองโดยสัมผัสกับผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่มีความเป็นพิษสูงความเสี่ยงนี้เพิ่มขึ้นอีกตามโอกาสของการเกิดอุบัติเหตุหรือพิษจากส่วนประกอบทางเคมีที่มาในบรรจุภัณฑ์ที่แตกหักและไม่มีการระบุตัวตนที่เหมาะสม ด้วยเหตุผลเหล่านี้ จึงจำเป็นต้องเพิ่มความสนใจในกระบวนการเป็นสองเท่า และบริษัทจำเป็นต้องจัดเตรียมเงื่อนไขด้านความปลอดภัยทั้งหมดและจัดการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องนี้

ข้อควรพิจารณาขั้นสุดท้าย

การปฏิบัติของเสียร่วมกระบวนการในเตาเผาซีเมนต์มีข้อดีหลายประการ แต่ก็มีความเสี่ยงเช่นกัน ด้วยความรอบคอบในการพัฒนาการศึกษาเพิ่มเติมในหัวข้อนี้ เพื่อชี้แจงแง่มุมของการมีส่วนร่วมที่แท้จริงของการแปรรูปขยะและการจัดตั้งข้อจำกัดและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

การศึกษาใหม่อาจนำไปสู่การประเมินอุบัติการณ์ของโรคอื่นๆ และความผิดปกติของต่อมไร้ท่อในเวลาที่เหมาะสมในประชากรที่สัมผัสกับการปนเปื้อนที่เกิดจากการรวมตัว ควบคู่ไปกับความคิดริเริ่มของรัฐที่เพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบในการตรวจสอบกิจกรรมทางอุตสาหกรรม เช่น หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐ อัยการรัฐและรัฐบาลกลาง สำนักเลขาธิการด้านสุขภาพและแรงงาน