เมืองสีเขียว: มันคืออะไรและกลยุทธ์ของพวกเขาคืออะไร

เมืองสีเขียวเป็นพื้นที่เมืองที่ยืดหยุ่น พึ่งพาตนเองได้ และยั่งยืน ซึ่งพยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากร

เมืองสีเขียว

ภาพ Konevi โดย Pixabay

คุณรู้หรือไม่ว่าเมืองสีเขียวคืออะไร? อาจใช่ แต่แนวคิดนี้หมายความว่าอย่างไร เมืองสีเขียวเป็นเมืองที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานที่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ และความยุติธรรมในสังคม เมืองสีเขียวยังเป็นที่รู้จักกันในนามเมืองอัจฉริยะ เนื่องจากพวกเขาลงทุนในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชากรและในการค้นหาบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

แนวคิดนี้ครอบคลุมเสาหลักของความยั่งยืน ซึ่งจะต้องรักษาแง่มุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อคนรุ่นต่อไป ด้วยวิธีนี้เมืองจะสามารถสนับสนุนกิจกรรมที่ดำเนินการและในขณะเดียวกันก็รักษาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

เมืองสีเขียวเป็นสถานที่ที่ผู้คนต้องการอาศัยและทำงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย ผสานเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ดี และมีส่วนทำให้คุณภาพชีวิตสูงผ่านความปลอดภัย การรวมกลุ่ม การวางแผนที่ดี ความเสมอภาค และบริการที่ดีสำหรับทุกคน

ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมในเมืองต่างๆ ทำให้เกิดความจำเป็นในการคิดใหม่เกี่ยวกับนิสัยและวิธีที่เราจัดการกับการใช้พื้นที่ เมืองต่างๆ ทั่วโลกเติบโตขึ้นอย่างไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดน้ำท่วม มลพิษ ตัดไม้ทำลายป่า ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม การประกอบอาชีพที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยง การว่างงาน และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย

มลพิษในเมืองเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชน หลายแห่งไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียและโรงบำบัดน้ำเสียที่เพียงพอ ส่งผลให้มีของเสียจากมนุษย์จำนวนมากและของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ถูกปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทุกวัน

โครงการเมืองสีเขียวพยายามที่จะลดหรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ทั้งหมด พื้นที่ต่างๆ เช่น การพัฒนาอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน การใช้ที่ดิน ระบบขนส่ง พลังงาน น้ำ การจัดการขยะ การศึกษา และนโยบายสาธารณะจะต้องได้รับการบูรณาการเพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสำหรับชาวเมือง

ความก้าวหน้าในการพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราอย่างมีเหตุผลมากขึ้น ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน การลดมลพิษและของเสีย นอกเหนือจากการปกป้องสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องมีการลงทุนภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการริเริ่มที่ยั่งยืนและการกระจายรายได้ที่ดีขึ้น เมืองสีเขียวจะต้องเป็นเมืองที่ยุติธรรมสำหรับผู้อยู่อาศัยด้วย ด้วยเหตุนี้ ด้านสังคมจึงต้องมีความสมดุลมากขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเข้าถึงสุขภาพ และการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงาน

เพื่อมุ่งสู่เมืองสีเขียว โครงการในเมืองได้รับการคิดใหม่ และเมืองต่างๆ ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อให้มีตัวเลือกการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งช่วยลดการจราจร เช่น การปั่นจักรยานและการเดินป่า กลยุทธ์เช่น การออกแบบที่ใช้งาน มีงานทำและมีการศึกษาเกี่ยวกับ เดินได้ ของสถานที่ นอกจากนี้ การออกแบบเชิงนิเวศ และสถาปัตยกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอาคารสีเขียวที่ส่งเสริมความยั่งยืน การเก็บขยะจะต้องคิดใหม่ด้วย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของภูมิภาค

เซาเปาโลเป็นตัวอย่างของเมืองที่สูญเสียพื้นที่สีเขียวและพื้นที่เปิดโล่งอันเป็นผลมาจากกระบวนการเร่งความเร็วของเมือง การจัดสวนในเมืองและการออกแบบเมืองเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับการสร้างพื้นที่สีเขียวใหม่ในเมือง โดยมอบความมั่นคงด้านอาหารและกิจกรรมยามว่างสำหรับคนรุ่นต่างๆ

เมืองสีเขียวจะต้องมีพื้นที่สีเขียว - ตามตัวอักษร พืชผักมีความสำคัญต่อการจัดหาน้ำ พลังงาน การสาธารณสุขที่ดีขึ้น และความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

  • รู้ว่าเศรษฐกิจสีเขียวคืออะไร

เมืองจะต้องถูกปรับให้เข้ากับสภาพธรรมชาติของสถานที่ที่มันถูกแทรกด้วยกลยุทธ์ในการใช้พืชพรรณในเมืองและในสภาพแวดล้อมเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำ พลังงาน และคุณภาพชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีการลดความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วและความบกพร่องเรื้อรังในโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดจากการขยายตัวของเมืองโดยไม่ได้วางแผนไว้

แนวความคิดคือเมืองสีเขียวส่งเสริมความสมดุลระหว่างเมืองสมัยใหม่กับภูมิทัศน์ธรรมชาติ โดยนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก แม้จะเผชิญกับภาวะเมืองที่รุนแรงและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปัจจุบัน 90% ของประชากรบราซิลอาศัยอยู่ในใจกลางเมือง ศูนย์เหล่านี้ส่วนใหญ่มีพืชพันธุ์ที่ขัดแย้งกับโครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของเมืองอย่างต่อเนื่อง มีขีดความสามารถต่ำสำหรับการบริการด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ไม่เพียงพอ การขาดแคลนน้ำในปี 2557 และ 2558 ในภาคตะวันออกเฉียงใต้เน้นย้ำถึงความเปราะบางของระบบเมืองในปัจจุบันและการขาดการเชื่อมต่อจากความเป็นจริงตามธรรมชาติของดินแดนบราซิล

จากการสังเกตสถานการณ์นี้ เราตระหนักถึงความจำเป็นในการใช้นโยบายสาธารณะเพื่อทำให้เมืองต่างๆ มีความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และซ่อมแซมสภาพความเป็นอยู่ที่เสื่อมโทรม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินการจะคงอยู่ตลอดไป จำเป็นต้องคำนึงถึง: กรอบกฎหมาย ข้อบังคับ กฤษฎีกาหรือบรรทัดฐาน นโยบายทางสังคมและกลยุทธ์รายสาขา กรอบโครงสร้างสถาบันและกระบวนการตัดสินใจ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือระบบที่รับประกันการจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีความรับผิดชอบ คุณไม่สามารถนึกถึงเมืองสีเขียวโดยไม่ตั้งคำถามกับระบบการเมืองและเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ในการบรรลุถึงเมืองสีเขียวขึ้นอยู่กับบริบททางสังคม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติของภูมิภาคและประเทศที่พวกเขาตั้งอยู่ ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ความคิดริเริ่มมักจะเชื่อมโยงกับการวางผังเมืองด้วยสถาปัตยกรรมไฮเทค อุตสาหกรรมวงจรปิดที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ และอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ในประเทศกำลังพัฒนา เส้นทางสามารถเริ่มต้นด้วยการสร้างความมั่นคงทางอาหาร การทำงานและรายได้ที่เหมาะสม สภาพแวดล้อมที่สะอาด และธรรมาภิบาลที่คำนึงถึงพลเมืองทุกคน ในบรรดาการแก้ปัญหาเหล่านี้ การทำสวนในเมืองและนอกเมืองก็มีความโดดเด่นเช่นกัน

ความคิดริเริ่มหนึ่งไม่ได้ยกเว้นอีกโครงการหนึ่ง แต่แต่ละประเทศมีลำดับความสำคัญของตัวเอง และสิ่งนี้จะต้องนำมาพิจารณาเมื่อวางแผนเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวคิดของเมืองสีเขียว ยืดหยุ่น พึ่งตนเองได้ และยั่งยืนนั้นซับซ้อนมากและพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงในการจัดการชีวิตสมัยใหม่ อย่างไรก็ตาม เราต้องจำไว้ว่ามันค่อยเป็นค่อยไปและเกี่ยวข้องกับรัฐบาล ภาคเอกชน และพวกเราทุกคน เมืองสีเขียวต้องการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างแท้จริง

ดังที่สถาปนิกชาวบราซิลผู้ยิ่งใหญ่อย่าง Oscar Niemeyer กล่าวว่า “การสร้างเมืองที่ทันสมัยไม่เพียงพอ จำเป็นต้องเปลี่ยนสังคม” เมืองต่าง ๆ เป็นผลผลิตของผู้อยู่อาศัยและผู้ปกครอง เมื่อนักแสดงทั้งสองทำงานร่วมกัน ทุกเมืองจะยั่งยืนได้

การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นในพฤติกรรมของคุณ เลือกนักการเมืองที่คุณโหวตให้ดีกว่า ใช้ถุงที่ส่งคืนได้ บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น ลดการใช้ทรัพยากรมากเกินไป คิดใหม่เกี่ยวกับวิธีการขนส่งและกำจัดขยะของคุณ ทัศนคติทั้งหมดนี้ สามารถช่วยให้เมืองของคุณเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น